top of page

Er det vanlig at ansattevalgte styremedlemmer får styrehonorar?
Desto større virksomheten er, jo vanligere er det å betale styrehonorar.


Å ta på seg et styreverv er ofte drevet av ønsket om å bidra til en organisasjons vekst og suksess, samtidig som det gir muligheter for personlig og profesjonell utvikling. For ansattevalgte styremedlemmer kan styrehonoraret være et viktig aspekt som kompenserer for tiden og ansvaret vervet innebærer.


Likt ansvar og honorar

Både aksjeloven og praksis understreker at alle styremedlemmer, inkludert de ansattevalgte, har likt ansvar og dermed også bør ha lik rett til honorar. Dette bidrar til å sikre at styremedlemmer er motiverte og engasjerte, uavhengig av deres utnevnelsesbakgrunn.


Styrehonoraret anerkjenner og kompenserer for det betydelige ansvaret og engasjementet som kreves av styremedlemmer, inkludert de som er ansattevalgte.

Fastsettelse av styrehonorar

Styrehonoraret fastsettes av generalforsamlingen og varierer avhengig av selskapets størrelse og sektor. Det er ingen automatisk rett til godtgjørelse, men det er vanlig praksis å honorere for innsatsen, gitt de potensielle risikoene og det personlige ansvaret styrearbeid medfører.


En undersøkelse gjennomført av Kapital (bak betalingsmur), viser at gjennomsnittlig honorar for ansattevalgte representanter i børsnoterte selskaper var 235 000 kroner i 2023.


Godtgjørelse som motivasjon

Godtgjørelsen tjener som en viktig motivasjonsfaktor for styremedlemmer, inkludert ansattevalgte representanter. Det anerkjenner tidsbruken og det personlige ansvaret som følger med styrevervet, og bidrar til å tiltrekke og beholde kvalifiserte individer i styreposisjoner.


Trender

Undersøkelsen til Kapital viser en økning i styrehonorar over tid, som reflekterer det økende ansvaret og arbeidsmengden styrearbeid innebærer. Sammenligninger med andre land, som Sverige, indikerer også interessante forskjeller og likheter i kompensasjonstrender.

ความคิดเห็น


bottom of page