top of page

Lover og forskrifter som omhandler ansattevalg til virksomhetens styre

Oppdatert: 21. feb.
Representasjonsforskriften utfyller aksjelovens bestemmelser ved å tilby en detaljert ramme for gjennomføringen av ansattes valg til styret i aksjeselskaper. Mens aksjeloven legger grunnlaget for ansattes rett til representasjon i styret, spesifiserer representasjonsforskriften prosedyrer, krav og vilkår for hvordan disse valgene skal organiseres og gjennomføres. 


Her er en artikkel som ser på de to viktigste referansene for de fleste selskaper; aksjeloven og representasjonsforskriften:


Ansatterepresentasjon i styret: Aksjeloven og Representasjonsforskriften


Aksjelovens kapittel 6 om ansattes representasjon i styret er en viktig bestemmelse som fremmer bedriftsdemokratiet ved å sikre at ansattes interesser og perspektiver blir tatt i betraktning i selskapets øverste ledelse. Representasjonsforskriften komplementerer disse bestemmelsene ved å tilby en praktisk veiledning for implementeringen, og sikrer at prosessen er rettferdig, transparent og i tråd med lovens intensjoner.


Prosedyrer for valg

Representasjonsforskriften detaljerer prosedyren for hvordan valg av ansattes representanter til styret skal gjennomføres. Dette inkluderer krav til kunngjøring av valget, nominasjonsprosesser, og avholdelse av selve valget. Forskriften sikrer at alle ansatte har tilstrekkelig informasjon og mulighet til å delta i valgprosessen, enten som kandidater eller velgere.


Kvalifikasjonskrav

Mens aksjeloven etablerer retten til representasjon, angir representasjonsforskriften spesifikke kvalifikasjonskrav for valgbarhet og stemmerett. Disse kravene sikrer at kandidater har nødvendig tilknytning til selskapet og at ansatte har en klar forståelse av hvem som kan stemme og stille til valg.


Gjennomsnittsberegning av ansatte

For å bestemme antall ansattes representanter i styret, gir representasjonsforskriften retningslinjer for beregning av det totale antallet ansatte. Dette kan inkludere bruk av gjennomsnittstall for å reflektere selskapets størrelse over tid, noe som er spesielt relevant for selskaper med sesongvariasjoner i arbeidsstyrken.


Tvisteløsning

Representasjonsforskriften inneholder også bestemmelser for håndtering av eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med valget. Dette inkluderer mekanismer for klage og gjennomgang, og sikrer at det finnes en klar prosess for å løse eventuelle uenigheter på en rettferdig og effektiv måte.


Fremme kjønnsbalanse

I tillegg til aksjelovens krav til kjønnssammensetning i styret, kan representasjonsforskriften tilby ytterligere veiledning for hvordan disse kravene skal oppfylles. Dette bidrar til å sikre at selskaper tar aktive skritt mot en mer balansert og mangfoldig styresammensetning.


Aksjeloven og representasjonsforskriften gir et solid fundament for ansattes representasjon i styret, ved å balansere lovens overordnede mål med praktiske og håndterbare prosedyrer.

Sammen sikrer disse bestemmelsene at selskaper ikke bare oppfyller sine juridiske forpliktelser, men også fremmer et mer inkluderende og representativt bedriftsdemokrati. Dette bidrar til å styrke selskapets sosiale ansvar og etikk, samtidig som det fremmer en kultur av åpenhet, tillit og felles engasjement i selskapets fremtid.


Sentrale lover og forskrifter


 • Aksjeloven og Allmennaksjeloven regulerer ansattes rett til representasjon i private og offentlig noterte selskaper. De sikrer ansattes rett til å velge representanter til styret i selskaper av en viss størrelse, og understreker betydningen av ansattes stemme i selskapets styring.


 • Representasjonsforskriften utdyper reglene i Aksjeloven og Allmennaksjeloven ved å spesifisere prosedyrer for valg av ansatterepresentanter til styret. Denne forskriften er sentral fordi den gir detaljerte retningslinjer for hvordan valgene skal organiseres, sikrer at prosessen er rettferdig og transparent, og angir krav til valgbarhet og stemmerett.

 • Statsforetaksloven: Styrer organisering og drift av statseide foretak og inkluderer regler om ansattes representasjon i styret.

 • Kommuneloven: Regulerer kommuners og fylkeskommuners virksomhet og kan inkludere bestemmelser om ansattes representasjon i kommunale foretak.

 • Interkommunale Selskapers Lov (IKS-loven): Omhandler drift av interkommunale selskaper og kan ha relevans for ansattes representasjon i disse enhetene.

 • Finansforetaksloven: Inneholder regler for finansinstitusjoners virksomhet, inkludert bestemmelser om ansattes representasjon i styrende organer.

 • Forskrift om ansattes rett til representasjon i AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling: 

 • Selskapsloven: Dekker generelle regler om selskapsdannelse og drift, og inneholder bestemmelser relevant for ansattes representasjon i enkelte selskapstyper.

 • Lov om samvirkeforetak (Samvirkeloven): Gir regler for drift av samvirkeforetak, inkludert ansattes representasjon.

 • Lov om universiteter og høyskoler: Inkluderer bestemmelser om ansattes og studenters representasjon i styrende organer innen høyere utdanningsinstitusjoner.

 • Helseforetaksloven: Regulerer organiseringen av helseforetak og inkluderer bestemmelser om ansattes representasjon i helseforetakenes styrende organer.

 • Forskrift om foretak med statlig eierandel: Spesifiserer krav til ansattes representasjon i selskaper der staten har eierinteresser.


Disse lovene og forskriftene sammen skaper et solid grunnlag for arbeidstakermedvirkning og representasjon i Norge, og dekker et vidt spekter av virksomheter fra offentlig sektor til private selskaper og finansinstitusjoner. Ved å sikre ansattes representasjon i styrende organer, fremmes en modell for inkluderende styring som anerkjenner verdien av bred deltakelse i beslutningsprosesser.


Ansatterepresentasjon i styret er en grunnstein i det norske bedriftsdemokratiet, støttet av et robust rammeverk av lovgivning og forskrifter. Representasjonsforskriften spiller en nøkkelrolle i dette landskapet ved å tilby klare retningslinjer for valg av ansatterepresentanter, og sikrer at prosessen er inkluderende, rettferdig og i tråd med lovens ånd. Gjennom disse bestemmelsene styrkes både ansattes engasjement og bedriftenes styringskvalitet, til fordel for hele det norske samfunnet.


Comments


bottom of page