top of page

Slik tolkes regelen om halv stemme for ansatte i deltidsstilling i styrevalg

Oppdatert: 21. feb.
I Norge er inkludering og rettferdig representasjon av ansatte i bedriftens styre en bærebjelke i bedriftsdemokratiet. Representasjonsforskriften, som detaljerer prosedyrer og krav for valg av ansattes representanter til styret, inneholder en særegen bestemmelse for deltidsansatte. Denne bestemmelsen sier at ansatte i stillinger mindre enn 50% i prinsippet teller som en halv stemme i valg av ansattes representanter til styret.


Bakgrunnen for halv stemme

Formålet med denne regelen er å balansere valgprosessen ved å gi en proporsjonal representasjon av alle ansatte, uavhengig av arbeidstid. Dette speiler en anerkjennelse av at deltidsansatte, selv om de kanskje ikke er i selskapet full tid, fortsatt bidrar betydelig til virksomheten og bør ha en stemme i hvordan den styres.


Ved å gi deltidsansatte en halv stemme i forberedelsesfasen av valget, bidrar regelen til et mer nyansert og representativt utvalg av kandidater. Det oppmuntrer til en bredere deltakelse i styrevalget og sikrer at alle ansattegrupper føler at deres stemme og bidrag er verdsatt.


Utfordringer og løsninger

Denne regelen stiller krav til selskapets valgkomité og administrasjon om å benytte et stemmesystem som nøyaktig kan beregne og reflektere stemmeverdien av deltidsansatte - også i tilfeller hvor det er unntak for hovedregelen.


Mange selskaper har vendt seg til elektroniske stemmesystemer som automatisk kan justere for disse faktorene og sikre transparens og rettferdighet i valgprosessen.

Tvisteløsningsnemndas uttalelser om definisjonen på deltidsstilling

I våre samtaler med Tvisteløsningsnemnda (og tidligere Bedriftsdemokratinemnda) er disse tydelige på at deltidsstilling skal tolkes vidt. I prinsippet skal alle ansatte kunne stemme og la seg nominere til valget, selv om de ikke jobber hovedstilling i virksomheten.


Unntaket er rene sommervikarer og innleid arbeidskraft.


Bedriftsdemokratinemda har hatt spørsmålet om lærlinger er å betrakte som ansatte i representasjonsforskriftens forstand oppe, og falt på at de må betraktes som det om de har vært lærlinger i 3 mnd eller mer.


Konklusjon

Regelen om halv stemme for deltidsansatte i styrevalg under Representasjonsforskriften er et eksempel på Norges forpliktelse til inkludering og rettferdighet i arbeidslivet. Ved å anerkjenne og tilpasse seg de varierte arbeidsforholdene blant ansatte, fremmer denne bestemmelsen en mer balansert og rettferdig representasjon i selskapets styrende organer, noe som styrker bedriftsdemokratiet.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page